Rumanian Bible Cornilescu Version

Numbers 21

Numbers

Return to Index

Chapter 22

1

Copiii lui Israel au pornit, wi au tqbqrkt kn wesurile Moabului, dincolo de Iordan, kn faya Ierihonului.

2

Balac, fiul lui Yipor, a vqzut tot ce fqcuse Israel Amoriyilor.

3

Wi Moab a rqmas foarte kngrozit kn faya unui popor atkt de mare la numqr; l -a apucat groaza kn faya copiilor lui Israel.

4

Moab a zis bqtrknilor lui Madian: ,,Mulyimea aceasta are sq knghitq tot ce este kn jurul nostru, cum pawte boul verdeaya de pe ckmp.`` Balac, fiul lui Yipor, era pe atunci kmpqrat al Moabului.

5

El a trimis soli la Balaam, fiul lui Beor, la Petor pe Rku (Eufrat), kn yara fiilor poporului squ, ca sq -l cheme, wi sq -i spunq: ,,Iatq, un popor a iewit din Egipt; acopere faya pqmkntului, wi s`a awezat kn faya mea.

6

Vino, te rog, sq-mi blastqmi pe poporul acesta, cqci este mai puternic deckt mine; poate cq awa, kl voi putea bate wi -l voi izgoni din yarq, cqci wtiu cq pe cine binecuvintezi tu este binecuvkntat, wi pe cine blastqmi tu este blqstqmat.``

7

Bqtrknii lui Moab wi bqtrknii lui Madian au plecat, avknd cu ei daruri pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam, wi i-au spus cuvintele lui Balac.

8

Balaam le -a zis: ,,Rqmkneyi aici peste noapte, wi vq voi da rqspuns, dupq cum kmi va spune Domnul.`` Wi cqpeteniile Moabului au rqmas la Balaam.

9

Dumnezeu a venit la Balaam, wi a zis: ,,Cine sknt oamenii acewtia pe cari -i ai la tine?``

10

Balaam a rqspuns lui Dumnezeu: ,,Balac, fiul lui Yipor, kmpqratul Moabului, i -a trimes sq-mi spunq:

11

,,Iatq, un popor a iewit din Egipt, wi acopere faya pqmkntului; vino dar, wi blastqmq -l; poate cq awa kl voi putea bate, wi -l voi izgoni.``

12

Dumnezeu a zis lui Balaam: ,,Sq nu te duci cu ei; wi nici sq nu blastqmi poporul acela, cqci este binecuvkntat.``

13

Balaam s`a sculat dimineaya, wi a zis cqpeteniilor lui Balac: ,,Duceyi-vq knapoi kn yara voastrq, cqci Domnul nu vrea sq mq lase sq merg cu voi.``

14

Wi mai marii Moabului s`au sculat, s`au kntors la Balac, wi i-au spus: ,,Balaam n`a vrut sq vinq cu noi.``

15

Balac a trimes din nou mai multe cqpetenii mai cu vazq deckt cele dinainte.

16

Au ajuns la Balaam, wi i-au zis: ,,Awa vorbewte Balac, fiul lui Yipor: ,Nu mai pune piedici, wi vino la mine;

17

cqci kyi voi da multq cinste, wi voi face tot ce-mi vei spune; numai vino, te rog, wi blastqmq-mi poporul acesta!``

18

Balaam, a rqspuns wi a zis slujitorilor lui Balac: ,,Sq-mi dea Balac chiar wi casa lui plinq de argint wi de aur, wi tot n`aw putea sq fac niciun lucru, fie mic fie mare, kmpotriva poruncii Domnului, Dumnezeului meu.

19

Totuw vq rog, rqmkneyi aici la noapte, wi voi vedea ce-mi va mai spune Domnul.``

20

Dumnezeu a venit la Balaam kn timpul nopyii, wi i -a zis: ,,Fiindcq oamenii acewtia au venit sq te cheme, scoalq-te, wi du-te cu ei; dar sq faci numai ce-yi voi spune.``

21

Balaam s`a sculat dimineaya, a pus waua pe mqgqriyq, wi a plecat cu cqpeteniile lui Moab.

22

Dumnezeu S`a aprins de mknie, pentrucq plecase. Wi Kngerul Domnului S`a awezat kn drum, ca sq i se kmpotriveascq. Balaam era cqlare pe mqgqriya lui, wi cei doi slujitori ai lui erau cu el.

23

Mqgqriya a vqzut pe Kngerul Domnului stknd kn drum, cu sabia scoasq din teacq kn mknq, s`a abqtut din drum, wi a luat -o pe ckmp. Balaam wi -a bqtut mqgqriya ca s`o aducq la drum.

24

Kngerul Domnului S`a awezat kntr`o cqrare dintre vii, wi de fiecare parte a cqrqrii era ckte un zid.

25

Mqgqriya a vqzut pe Kngerul Domnului; s`a strkns spre zid, wi a strkns piciorul lui Balaam de zid. Balaam a bqtut -o din nou.

26

Kngerul Domnului a trecut mai departe, wi S`a awezat kntr`un loc unde nu era chip sq te kntorci nici la dreapta nici la stknga.

27

Mqgqriya a vqzut pe Kngerul Domnului, wi s`a culcat subt Balaam. Balaam s`a aprins de mknie, wi a bqtut mqgqriya cu un bqy.

28

Domnul a deschis gura mqgqriyei, wi ea a zis lui Balaam: ,,Ce yi-am fqcut, de m`ai bqtut de trei ori?``

29

Balaam a rqspuns mqgqriyei: ,,Pentrucq yi-ai bqtut joc de mine; dacq aw avea o sabie kn mknq, te-aw ucide pe loc.``

30

Mqgqriya a zis lui Balaam: ,,Nu sknt eu oare mqgqriya ta, pe care ai cqlqrit kn tot timpul pknq kn ziua de azi? Am eu oare obicei sq-yi fac awa?`` Wi el a rqspuns: ,,Nu.``

31

Domnul a deschis ochii lui Balaam, wi Balaam a vqzut pe Kngerul Domnului stknd kn drum, cu sabia scoasq kn mknq. Wi s`a plecat, wi s`a aruncat cu faya la pqmknt.

32

Kngerul Domnului i -a zis: ,,Pentru ce yi-ai bqtut mqgqriya de trei ori? Iatq, Eu am iewit ca sq-yi stau kmpotrivq, cqci drumul pe care mergi, este un drum care duce la perzare, knaintea Mea.

33

Mqgqriya M`a vqzut, wi s`a abqtut de trei ori dinaintea Mea; dacq nu s`ar fi abqtut dinaintea Mea, pe tine te-aw fi omorkt, iar pe ea aw fi lqsat -o vie.``

34

Balaam a zis Kngerului Domnului: ,,Am pqcqtuit, cqci nu wtiam cq te-ai awezat knaintea mea kn drum; wi acum, dacq nu gqsewti cq e bine ce fac eu, mq voi kntoarce.``

35

Kngerul Domnului a zis lui Balaam: ,,Du-te cu oamenii acewtia; dar sq spui numai cuvintele pe cari yi le voi spune Eu.`` Wi Balaam a plecat knainte cu cqpeteniile lui Balac.

36

Balac a auzit cq vine Balaam, wi i -a iewit knainte pknq la cetatea Moabului, care este la hotarul Arnonului, la hotarul cel mai depqrtat.

37

Balac a zis lui Balaam: ,,N`am trimes eu oare la tine sq te cheme? Pentru ce n`ai venit la mine? Cum, nu pot eu oare sq-yi dau cinste?``

38

Balaam a rqspuns lui Balac: ,,Iatq cq am venit la tine; acum, kmi va fi oare kngqduit sq spun ceva? Voi spune cuvintele pe cari mi le va pune Dumnezeu kn gurq.``

39

Balaam a mers cu Balac, wi au ajuns la Chiriat-Huyot.

40

Balac a jertfit boi wi oi, wi a trimes din ei lui Balaam wi cqpeteniilor cari erau cu el.

41

Dimineaya, Balac a luat pe Balaam, wi l -a suit pe Bamot-Baal, de unde Balaam putea sq vadq o parte din popor.

Numbers 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Software is Available At These Sites: