Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Samuel 13

1 Samuel

Return to Index

Chapter 14

1

Kntr`o zi, Ionatan, fiul lui Saul, a zis tknqrului care -i purta armele: ,,Vino, wi sq pqtrundem pknq la straja Filistenilor, care este dincolo de locul acesta.`` Wi n`a spus nimic tatqlui squ.

2

Saul stqtea la marginea cetqyii Ghibea, subt rodiul din Migron, wi poporul care era cu el era aproape wase sute de oameni.

3

Ahia, fiul lui Ahitub, fratele lui I-Cabod, fiul lui Fineas, fiul lui Eli, preotul Domnului la Silo, purta... efodul. Poporul nu wtia cq Ionatan s`a dus.

4

Kntre trecqtorile prin cari cquta Ionatan sq ajungq la straja Filistenilor, era un pisc de stkncq de o parte wi un pisc de stkncq de cealaltq parte; unul purta numele Boyey wi celalt Sene.

5

Unul din aceste piscuri este la miazqnoapte, fayq kn fayq cu Micmaw, wi celalt la miazqzi, fayq kn fayq cu Gheba.

6

Ionatan a zis tknqrului care -i purta armele: ,,Vino, wi sq pqtrundem pknq la straja acestor netqiayi kmprejur. Poate cq Domnul va lucra pentru noi, cqci nimic nu kmpiedecq pe Domnul sq dea izbqvire printr`un mic numqr ca wi printr`un mare numqr.``

7

Cel ce -i ducea armele i -a rqspuns: ,,Fq tot ce ai kn inimq, n`asculta deckt de simyimkntul tqu, wi iatq-mq cu tine, gata sq te urmez oriunde.``

8

,,Ei bine!`` a zis Ionatan, ,,haidem la oamenii acewtia wi sq ne arqtqm lor.

9

Dacq ne vor zice: ,Opriyi-vq pknq vom veni noi la voi!` vom rqmknea pe loc, wi nu ne vom sui la ei.

10

Dar dacq vor zice: ,Suiyi-vq la noi!` ne vom sui, cqci Domnul ki dq kn mknile noastre. Acesta sq ne fie semnul.``

11

S`au arqtat amkndoi strqjii Filistenilor, wi Filistenii au zis: ,,Iatq cq Evreii ies din gqurile kn cari s`au ascuns.``

12

Wi oamenii cari erau de strajq au vorbit astfel lui Ionatan wi celui ce -i ducea armele: ,,Suiyi-vq la noi, ca sq vq arqtqm ceva.`` Ionatan a zis celui ce -i ducea armele: ,,Suie-te dupq mine, cqci Domnul ki dq kn mknile lui Israel.``

13

Wi Ionatan s`a suit ajutkndu-se cu mknile wi picioarele, wi cel ce -i ducea armele a mers dupq el. Filistenii au cqzut knaintea lui Ionatan, wi cel ce -i ducea armele arunca moartea kn urma lui.

14

Kn aceastq kntkie knfrkngere, Ionatan wi cel ce -i ducea armele au ucis douqzeci de oameni, pe kntindere de aproape o jumqtate de pogon de pqmknt.

15

A intrat groaza kn tabqrq, kn yarq wi kn tot poporul; straja wi chiar wi prqdqtorii s`au spqimkntat; yara s`a kngrozit. Era groaza... lui Dumnezeu.

16

Strqjerii lui Saul, cari erau la Ghibea lui Beniamin, au vqzut cq mulyimea se kmprqwtie wi fuge kn toatq pqryile.

17

Atunci Saul a zis a poporului care era cu el: ,,Numqrqyi, vq rog, wi vedeyi cine a plecat din mijlocul nostru.`` Au numqrat, wi iatq cq lipsea Ionatan wi cel ce -i purta armele.

18

Wi Saul a zis lui Ahia: ,,Adu kncoace chivotul lui Dumnezeu!`` -Cqci pe vremea aceea chivotul lui Dumnezeu era cu copiii lui Israel. -

19

Pe cknd vorbea Saul cu preotul zarva kn tabqra Filistenilor se fqcea tot mai mare; wi Saul a zis preotului: ,,Trage-yi mkna!``

20

Apoi Saul wi tot poporul care era cu el s`au strkns, wi au knaintat pknq la locul luptei; wi Filistenii au kntors sabia, unii kmpotriva altora, wi knvqlmqwala era nespus de mare.

21

Evreii cari erau mai dinainte la Filisteni, wi cari se suiserq cu ei kn tabqrq de pe unde erau kmprqwtiayi, s`au unit cu Israeliyii cari erau cu Saul wi Ionatan.

22

Toyi bqrbayii lui Israel cari se ascunseserq kn muntele lui Efraim, aflknd cq Filistenii fugeau, au knceput sq -i urmqreascq wi ei kn bqtaie.

23

Domnul a izbqvit pe Israel kn ziua aceea, wi lupta s`a kntins pknq dincolo de Bet-Aven.

24

Ziua aceea a fost obositoare pentru bqrbayii lui Israel. Saul pusese pe popor sq jure, zicknd: ,,Blestemat sq fie omul care va mknca pkne pknq seara, pknq mq voi rqzbuna pe vrqjmawii mei!`` Wi nimeni nu mkncase.

25

Tot poporul ajunsese kntr`o pqdure, unde se gqsea miere pe faya pqmkntului.

26

Cknd a intrat poporul kn pqdure, a vqzut mierea curgknd; dar niciunul n`a dus mierea la gurq, cqci poporul yinea jurqmkntul.

27

Ionatan nu wtia de jurqmkntul pe care pusese tatql squ pe popor sq -l facq; a kntins vkrful toiagului pe care -l avea kn mknq, l -a vkrkt kntr`un fagure de miere, wi a dus mkna la gurq; wi ochii i s`au luminat.

28

Atunci cineva din popor, vorbindu -i, i -a zis: ,,Tatql tqu a pus pe popor sq jure, zicknd: ,Blestemat sq fie omul care va mknca astqzi!`` Wi poporul era sleit de puteri.

29

Wi Ionatan a zis: ,,Tatql meu turburq poporul; vedeyi dar cum mi s`au luminat ochii, pentrucq am gustat puyin din mierea aceasta!

30

Negrewit, dacq poporul ar fi mkncat azi din prada pe care a gqsit -o la vrqjmawii lui, n`ar fi fost knfrkngerea Filistenilor mai mare?``

31

Kn ziua aceea au bqtut pe Filisteni dela Micmaw pknq la Aialon. Poporul era foarte obosit,

32

wi s`a aruncat asupra prqzii. A luat oi, boi wi viyei, i -a junghiat pe pqmknt wi i -a mkncat cu sknge cu tot.

33

Au spus lucrul acesta lui Saul, wi i-au zis: ,,Iatq cq poporul pqcqtuiewte kmpotriva Domnului, mkncknd cu sknge.`` Saul a zis: ,,Voi faceyi o nelegiuire; rostogoliyi kndatq o piatrq mare kncoace.``

34

Apoi a adqugat: ,,Kmprqwtiayi-vq printre popor, wi spuneyi fiecqruia sq-wi aducq boul sau oaia, wi sq -l junghie aici. Apoi sq mkncayi, wi nu pqcqtuiyi kmpotriva Domnului, mkncknd cu sknge.`` Wi peste noapte, fiecare din popor wi -a adus boul cu mkna, ca sq -l junghie pe piatrq.

35

Saul a zidit un altar Domnului: acesta a fost cel dintki altar pe care l -a zidit Domnului.

36

Saul a zis: ,,Sq ne pogorkm kn noaptea aceasta dupq Filisteni, sq -i jefuim pknq la lumina zilei, wi sq nu lqsqm sq rqmknq unul mqcar.`` Ei au zis: ,,Fq tot ce vei crede.`` Atunci preotul a zis: ,,Sq ne apropiem aici de Dumnezeu``.

37

Wi Saul a kntrebat pe Dumnezeu: ,,Sq mq pogor dupq Filisteni? Ki vei da kn mknile lui Israel?`` Dar kn clipa aceea nu i -a dat niciun rqspuns.

38

Saul a zis: ,,Apropiayi-vq aici, toate cqpeteniile poporului; cqutayi wi vedeyi de cine wi cum a fost sqvkrwit pqcatul acesta astqzi.

39

Cqci viu este Domnul, Izbqvitorul lui Israel: chiar dacq l-ar fi sqvkrwit fiul meu Ionatan, va muri.`` Wi nimeni din tot poporul nu i -a rqspuns.

40

Atunci a zis kntregului Israel: ,,Awezayi-vq voi deoparte; wi eu wi fiul meu Ionatan vom sta de cealaltq.`` Wi poporul a zis lui Saul: ,,Fq ce vei crede.``

41

Saul a zis Domnului: ,,Dumnezeul lui Israel, aratq adevqrul.`` Soryul a cqzut pe Ionatan wi pe Saul, wi poporul a scqpat.

42

Saul a zis: ,,Aruncayi soryul kntre mine wi fiul meu Ionatan.`` Wi soryul a cqzut pe Ionatan.

43

Saul a zis lui Ionatan: ,,Spune-mi ce-ai fqcut``. Ionatan i -a spus wi a zis: ,,Am gustat puyinq miere, cu vkrful toiagului pe care -l aveam kn mknq: iatq-mq, voi muri.``

44

Wi Saul a zis: ,,Dumnezeu sq Se poarte cu toatq asprimea fayq de mine, dacq nu vei muri, Ionatane!``

45

Poporul a zis lui Saul: ,,Ce! Sq moarq Ionatan, el, care a fqcut aceastq mare izbqvire kn Israel? Niciodatq! Viu este Domnul, cq un pqr din capul lui nu va cqdea la pqmknt, cqci cu Dumnezeu a lucrat el kn ziua aceasta.`` Astfel poporul a scqpat pe Ionatan de la moarte.

46

Saul a kncetat sq mai urmqreascq pe Filisteni, wi Filistenii s`au dus acasq.

47

Dupq ce a luat Saul domnia peste Israel, a fqcut rqzboi kn toate pqryile cu toyi vrqjmawii lui: cu Moab, cu copiii lui Amon, cu Edom, cu kmpqrayii din Yoba, wi cu Filistenii; wi ori kncotro se kntorcea, era biruitor.

48

S`a arqtat viteaz, a bqtut pe Amalec, wi a scqpat pe Israel din mkna celor ce -l jqfuiau.

49

Fiii lui Saul au fost: Ionatan, Iwvi wi Malchiwua. Cele douq fete ale lui se numeau: cea mai mare Merab, iar cea mai micq Mical.

50

Numele nevestei lui Saul era Ahinoam, fata lui Ahimaay. Numele cqpeteniei owtirii lui era Abner, fiul lui Ner, unchiul lui Saul.

51

Chis, tatql lui Saul, wi Ner, tatql lui Abner, erau fiii lui Abiel.

52

Kn tot timpul vieyii lui Saul a fost un rqzboi knverwunat kmpotriva Filistenilor; wi de kndatq ce Saul zqrea vreun om tare wi voinic, kl lua cu el.

1 Samuel 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Software is Available At These Sites: