Rumanian Bible Cornilescu Version

Nehemiah 6

Nehemiah

Return to Index

Chapter 7

1

Dupq ce s`a zidit zidul wi am pus uwile poryilor, au fost puwi kn slujbele lor uwierii, ckntqreyii wi Leviyii.

2

Am poruncit fratelui meu Hanani, wi lui Hanania, cqpetenia cetqyuii Ierusalimului, om care kntrecea pe mulyi prin credinciowia wi prin frica lui de Dumnezeu,

3

wi le-am zis: ,,Sq nu se deschidq poryile Ierusalimului knainte de cqldura soarelui, wi uwile sq fie knchise cu kncuietorile, kn faya voastrq. Locuitorii Ierusalimului sq facq de strajq, fiecare la locul lui, knaintea casei lui.``

4

Cetatea era kncqpqtoare wi mare, dar popor era puyin kn ea, wi casele nu erau zidite.

5

Dumnezeul meu mi -a pus kn inimq gkndul sq adun pe mai mari, pe dregqtori wi poporul, ca sq -i numqr. Am gqsit o carte cu spiyele de neam ale celor ce se suiserq kntki din robie, wi am vqzut scris kn ea cele ce urmeazq.

6

Iatq pe cei din yarq cari s`au kntors din robie, din aceia pe cari ki luase robi Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, wi cari s`au kntors la Ierusalim wi kn Iuda, fiecare kn cetatea lui.

7

Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilwan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana. Numqrul bqrbayilor din poporul lui Israel:

8

fiii lui Pareow, douq mii o sutq waptezeci wi doi;

9

fiii lui Wefatia, trei sute waptezeci wi doi;

10

fiii lui Arah, wase sute cincizeci wi doi;

11

fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua wi ai lui Ioab, douq mii opt sute optsprezece;

12

fiii lui Elam, o mie douq sute cincizeci wi patru;

13

fiii lui Zatu, opt sute patruzeci wi cinci;

14

fiii lui Zacai, wapte sute wasezeci;

15

fiii lui Binui, wase sute patruzeci wi opt;

16

fiii lui Bebai, wase sute douqzeci wi opt;

17

fiii lui Azgad, douq mii trei sute douqzeci wi doi;

18

fiii lui Adonicam, wase sute wase zeci wi wapte;

19

fiii lui Bigvai, douq mii wase zeci wi wapte;

20

fiii lui Adin, wase sute cincizeci wi cinci;

21

fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouqzeci wi opt;

22

fiii lui Hawum, trei sute douqzeci wi opt;

23

fiii lui Beyai, trei sute douqzeci wi patru;

24

fiii lui Harif, o sutq doisprezece;

25

fiii lui Gabaon, nouqzeci wi cinci;

26

oamenii din Betleem wi din Netofa, o sutq optzeci wi opt;

27

oamenii din Anatot, o sutq douqzeci wi opt;

28

oamenii din Bet-Azmavet, patruzeci wi doi;

29

oamenii din Chiriat-Iearim, din Chefira wi din Beerot, wapte sute patruzeci wi trei;

30

oamenii din Rama wi din Gheba, wase sute douqzeci wi unu;

31

oamenii din Micmas, o sutq douqzeci wi doi;

32

oamenii din Betel wi din Ai, o sutq douqzeci wi trei;

33

oamenii din celalt Nebo, cincizeci wi doi;

34

fiii celuilalt Elam, o mie douq sute cincizeci wi patru;

35

fiii lui Harim, trei sute douqzeci;

36

fiii lui Ierihon, trei sute patruzeci wi cinci;

37

fiii lui Lod, lui Hadid wi lui Ono, wapte sute douqzeci wi unu;

38

fiii lui Senaa, trei mii nouq sute treizeci.

39

Preoyi: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua, nouq sute wapte zeci wi trei;

40

fiii lui Imer, o mie cinci zeci wi doi;

41

fiii lui Pawhur, o mie douq sute patruzeci wi wapte;

42

fiii lui Harim, o mie waptesprezece.

43

Leviyi: fiii lui Iosua wi lui Cadmiel, din fiii lui Hodva, waptezeci wi patru.

44

Ckntqreyi: fiii lui Asaf, o sutq patruzeci wi opt.

45

Uwieri: fiii lui Walum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiiii lui Wobai, o sutq treizeci wi opt.

46

Slujitori ai Templului: fiii lui Yiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,

47

fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon,

48

fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Salmai,

49

fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar,

50

fiii lui Reaia, fiii lui Reyin, fiii lui Necoda,

51

fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah,

52

fiii lui Besai, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefiwim,

53

fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,

54

fiii lui Baylit, fiii lui Mehida, fiii lui Harwa,

55

fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,

56

fiii lui Neyiah, fiii lui Hatifa.

57

Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida,

58

fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,

59

fiii lui Wefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hayebaim, fiii lui Amon.

60

Toyi slujitorii Templului wi fiii robilor lui Solomon: trei sute nouqzeci wi doi.

61

Iatq pe ceice au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harwa, din Cherub-Adon, wi din Imer, wi cari n`au putut sq-wi arate casa pqrinteascq wi neamul, ca dovadq cq erau din Israel.

62

Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, wase sute patruzeci wi doi.

63

Wi dintre preoyi: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoy, fiii lui Barzilai, care luase de nevastq pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, wi a fost numit cu numele lor.

64

Wi-au cqutat cartea spiyelor neamului lor, dar n`au gqsit -o. De aceea au fost dayi afarq din preoyie,

65

wi dregqtorul le -a spus sq nu mqnknce din lucrurile prea sfinte pknq nu va kntreba un preot pe Urim wi Tumim.

66

Adunarea kntreagq era de patruzeci wi douq de mii trei sute wasezeci de inwi,

67

afarq de robii wi roabele lor, kn numqr de wapte mii trei sute treizeci wi wapte. Printre ei se aflau douq sute patruzeci wi cinci de ckntqreyi wi ckntqreye.

68

Aveau wapte sute treizeci wi wase de cai, douq sute patruzeci wi cinci de catkri,

69

patru sute treizeci wi cinci de cqmile, wi wase mii wapte sute douqzeci de mqgari.

70

Mulyi din capii de familie au fqcut daruri pentru lucrare. Dregqtorul a dat vistieriei o mie de darici de aur, cincizeci de potire, cinci sute treizeci de vewminte preoyewti.

71

Capii de familie au dat kn vistieria lucrqrii douqzeci de mii de darici de aur wi douq mii douqsute de mine de argint.

72

Celalt popor a dat douqzeci de mii de darici de aur, douq mii de mine de argint, wi wasezeci wi wapte de vewminte preoyewti.

73

Preoyii wi Leviyii, uwierii, ckntqreyii, oamenii din popor, slujitorii Templului wi tot Israelul s`au awezat kn cetqyile lor

Nehemiah 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Software is Available At These Sites: