Rumanian Bible Cornilescu Version

James 1

James

Return to Index

Chapter 2

1

Frayii mei, sq nu yineyi credinya Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, cqutknd la faya omului.

2

Cqci, de pildq, dacq intrq kn adunarea voastrq un om cu un inel de aur wi cu o hainq strqlucitoare, wi intrq wi un sqrac kmbrqcat prost;

3

wi voi puneyi ochii pe celce poartq haina strqlucitoare, wi -i ziceyi: ,,Tu wezi kn locul acesta bun!`` Wi apoi ziceyi sqracului: ,,Tu stai colo kn picioare!`` Sau: ,,Wezi jos la picioarele mele!``

4

Nu faceyi voi oare o deosebire kn voi knwivq, wi nu vq faceyi voi judecqtori cu gknduri rele?

5

Ascultayi, prea iubiyii mei frayi: n`a ales Dumnezeu pe cei ce sknt sqraci kn ochii lumii acesteia, ca sq -i facq bogayi kn credinyq wi mowtenitori ai Kmpqrqyiei, pe care a fqgqduit -o celor ce -L iubesc?

6

Wi voi knjosiyi pe cel sqrac! Oare nu bogayii vq asupresc wi vq tkrqsc knaintea judecqtoriilor?

7

Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care -l purtayi?

8

Dacq kmpliniyi Legea kmpqrqteascq, potrivit Scripturii: ,,Sq iubewti pe aproapele tqu ca pe tine knsuyi``, bine faceyi.

9

Dar dacq aveyi kn vedere faya omului, faceyi un pqcat, wi sknteyi oskndiyi de Lege ca niwte cqlcqtori de lege.

10

Cqci, cine pqzewte toatq Legea, wi grewewte kntr`o singurq poruncq, se face vinovat de toate.

11

Cqci, Cel ce a zis: ,,Sq nu preacurvewti``, a zis wi: ,,Sq nu ucizi``. Acum, dacq nu preacurvewti, dar ucizi, te faci cqlcqtor al Legii.

12

Sq vorbiyi wi sq lucrayi ca niwte oameni cari au sq fie judecayi de o lege a slobozeniei:

13

cqci judecata este fqrq milq pentru celce n`a avut milq; dar mila biruiewte judecata.

14

Frayii mei, ce -i folosewte cuiva sq spunq cq are credinyq, dacq n`are fapte? Poate oare credinya aceasta sq -l mkntuiascq?

15

Dacq un frate sau o sorq sknt goi wi lipsiyi de hrana de toate zilele,

16

wi unul dintre voi le zice: ,,Duceyi-vq kn pace, kncqlziyi-vq wi sqturayi-vq!`` fqrq sq le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?

17

Tot awa wi credinya: dacq n`are fapte, este moartq kn ea knsaw.

18

Dar va zice cineva: ,,Tu ai credinya, wi eu am faptele.`` ,,Aratq-mi credinya ta fqrq fapte, wi eu kyi voi arqta credinya mea din faptele mele.``

19

Tu crezi cq Dumnezeu este unul, wi bine faci; dar wi dracii cred... wi se knfioarq!

20

Vrei dar sq knyelegi, om nesocotit, cq credinya fqrq fapte este zqdarnicq?

21

Avraam, pqrintele nostru, n`a fost el socotit neprihqnit prin fapte, cknd a adus pe fiul squ Isaac jertfq pe altar?

22

Vezi cq credinya lucra kmpreunq cu faptele lui, wi, prin fapte, credinya a ajuns desqvkrwitq.

23

Astfel s`a kmplinit Scriptura care zice: ,,Avraam a crezut pe Dumnezeu, wi i s`a socotit ca neprihqnire``; wi el a fost numit ,,prietenul lui Dumnezeu.``

24

Vedeyi dar cq omul este socotit neprihqnit prin fapte, wi nu numai prin credinyq.

25

Tot awa, curva Rahav: n`a fost socotitq wi ea neprihqnitq prin fapte, cknd a gqzduit pe soli wi i -a scos afarq pe altq cale?

26

Dupq cum trupul fqrq duh este mort, tot awa wi credinya fqrq fapte este moartq.

James 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Software is Available At These Sites: